Przetwarzanie numerów telefonów

Przetwarzanie numerów telefonów

Imię, nazwisko i adres to podstawowe dane osobowe, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby. Ale co z numerem telefonu? Choć może wydawać się ciągiem cyfr, łatwo jest ustalić, kto jest jego właścicielem. Numer telefonu powinien być traktowany jak dane osobowe i należy wiedzieć, w jaki sposób jest on przetwarzany.

Powody przetwarzania numeru

Często zdarza się, że dana osoba żąda wykonania umowy lub podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy. W takich przypadkach numer telefonu może być wykorzystany do udzielenia informacji na temat umowy lub do poproszenia danej osoby o informacje niezbędne do przygotowania oferty. Rozmowa telefoniczna powinna być wykorzystywana wyłącznie do celów, które wynikają z umowy lub są niezbędne do jej zawarcia.

Należy pamiętać, że jeśli ktoś odmawia kontaktu telefonicznego, to nawet jeśli ma numer w bazie danych, nie może być on wykorzystany. W celu oferowania innych usług. Jest to uważane za marketing.

Przetwarzanie danych osobowych może być również uznane za naruszenie żywotnych interesów. Istotne interesy to takie, które są ważne dla danej osoby i powinny być traktowane priorytetowo w stosunku do obowiązku zachowania poufności danych osobowych.

Oczywiste jest, że w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia nikt nie będzie kwestionował, czy ofiara wypadku wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Mogłoby to zostać wykorzystane do wezwania pomocy w górach. Pomoc może zostać wysłana tylko wtedy, gdy lokalizacja osoby dzwoniącej została namierzona.

Innym interesującym zastosowaniem przetwarzania numerów telefonów są zadania leżące w interesie publicznym. Jednym z przykładów może być wiadomość tekstowa RCB ostrzegająca mieszkańców danego obszaru o zagrożeniu burzą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oprócz numeru telefonu przetwarza również informacje o lokalizacji. Wiadomości alarmowe są wysyłane do osób znajdujących się na określonym obszarze.

Numer telefonu może być wykorzystany do pomiaru satysfakcji po dokonaniu zakupu. Fakt ten musi być wcześniej ujawniony, np. regulamin sklepu musi być zaakceptowany przez osobę dokonującą zakupu. Należy również pamiętać, że badanie satysfakcji musi być przeprowadzone w rozsądnym czasie i nie później niż rok po zakupie. Rozmowa musi dotyczyć transakcji, a nie kolejnej reklamy produktów czy usług.

Chcesz dowiedziec się kto do ciebie dzwonił? Sprawdź co to za numer.

Przepisy RODO a przetwarzanie danych osobowych

Przepisy RODO przewidują przetwarzanie danych osobowych w kilku przypadkach. Zostały one wymienione w art. 5 ust. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w 6 przypadkach.

 • Za zgodą osoby, której dane dotyczą
 • W celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed nawiązaniem stosunku umownego,
 • w celu wypełnienia zobowiązań prawnych nałożonych na administratora danych
 • Aby chronić żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, oraz innych osób fizycznych,
 • do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • Gdy jest to niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

W celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy posłużyć się formułą. Formuła ta może być stosowana nawet przed kontaktem. Administrator musi być w stanie wykazać, w jaki sposób i kiedy zgoda została uzyskana. Nie jest możliwe, aby zadzwonić do osoby w celu uzyskania zgody. Zgoda musi być wyrażona z wyprzedzeniem.

Przepisy RODO obejmują spełnienie obowiązku informacyjnego. Jest to uzupełnienie do uzyskania zgody na przetwarzanie numeru telefonu. Art. 13 przepisów RODO przedstawia informacje, które musi przekazać administrator danych.

Dlaczego obowiązek informacyjny jest tak ważny?

Zdarza się, że numer telefonu można uzyskać od kogoś innego niż osoba, do której on należy. Przykładowo, serwis może oferować usługę "powiadamiania znajomych", w ramach której podaje się numer telefonu w celu powiadomienia "znajomych" o dostępności interesującego artykułu lub produktu.

W praktyce wykorzystywany jest adres e-mail, ale można również użyć numeru telefonu. Należy pamiętać, że usługa musi być opisana w regulaminie serwisu. Należy również poinformować, że numer będzie wykorzystywany wyłącznie do przesyłania informacji, a nie do reklamowania produktów lub usług. W tym przypadku administrator danych również jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego. Jego podstawą jest art. 14 RODO. Obowiązek ten musi być spełniony w rozsądnym terminie, tj. jeżeli dane mają być wykorzystane w komunikacji z inną osobą, to nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli dane mają trafić do innego odbiorcy, to terminem na ich ujawnienie jest pierwsze ujawnienie.

Prawa osoby, która jest właścicielem numeru telefonu i innych danych, są chronione przez RODO. Firma powinna być gotowa na realizację tych praw. Prawa te są wymienione w artykułach od 15 do 22 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych, tzn. Administrator musi poinformować osobę, czy przetwarza jej dane, a jeśli tak, to czy osoba ta może uzyskać do nich dostęp.
 • Uzyskania informacji o celu przetwarzania, odbiorcach (lub kategoriach odbiorców), którym dane zostaną lub zostały ujawnione.
 • Określenie przybliżonego okresu przetwarzania (jeśli to możliwe) oraz kryteriów ustalania tego okresu.
 • Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych
 • Uzyskanie informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Zostać poinformowanym, gdy jego dane są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Właściciel danych musi zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących przekazywania danych do państw trzecich. Aby bronić administratora danych, musi on dostarczyć kopię wszystkich danych. Prawo to jest ograniczone do pierwszej kopii. Administrator może pobrać rozsądną kwotę w oparciu o koszty każdej kolejnej kopii.

Sprostowanie danych oznacza, że administrator powinien niezwłocznie skorygować wszelkie dane, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Więcej ciekawostek technologicznych znajdziesz na https://spokeo.pl/tech

osoba trzymająca smartfon

Prawo do bycia zapomnianym oznacza, że podmiot danych ma prawo do bycia zapomnianym

Poprosić administratora o natychmiastowe usunięcie przetwarzanych danych. Może to nastąpić, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy zgoda została wycofana lub gdy osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu. Może się to również zdarzyć, jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem i muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny.

Ograniczenie przetwarzania danych - Prawo to związane jest z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie ma być ograniczone na czas np. weryfikacji prawidłowości danych, rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zakończenia przetwarzania danych.

Jest to prawo administratora do powiadomienia wszystkich podmiotów, którym dane zostały ujawnione, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator danych musi powiadomić osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podmiot danych ma prawo zażądać, aby przetwarzane dane zostały przekazane innemu administratorowi. Oznacza to, że administrator musi udostępnić dane w ustrukturyzowanym formacie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz w powszechnie stosowanym formacie. Prawo to przysługuje w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Sprzeciw wobec przetwarzania: To prawo jest dostępne, jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych osobowych na podstawie przetwarzania niezbędnego w interesie publicznym lub przetwarzania na podstawie uzasadnionych interesów. Z prawa tego wyłączone są działania z zakresu marketingu bezpośredniego. Podmiot danych może w każdej chwili wnieść sprzeciw. O tym prawie należy poinformować daną osobę najpóźniej w ramach pierwszej komunikacji.

Ma Pani/Pan prawo do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Prawo to nie dotyczy sytuacji, w których jest to niezbędne do zawarcia umowy między Stronami, jest dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego lub opiera się na wyraźnej zgodzie lub zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Rozporządzenie RODO nie uzasadnia jedynie przetwarzania numeru telefonu. Polskie prawo obejmuje również ustawę Prawo telekomunikacyjne, a konkretnie art. 172 ust. 1.

Bez zgody abonenta/użytkownika końcowego surowo zabroniony jest marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących.

Oznacza to, że zanim zadzwonisz do konkretnej osoby z ofertą marketingową lub innymi działaniami, musisz mieć zgodę właściciela numeru. Dzieje się tak, ponieważ nie można po prostu zadzwonić do danej osoby, aby uzyskać jej zgodę.

Dowiedz się więcej na https://spokeo.pl/

Kontakt do redakcji:

E-mail: support@lira.net.pl